Astravo atominė elektrinė (Astravo AE, oficialiai Baltarusijos AE, brus. Беларуская АЭС, rus. Белорусская АЭС) – statoma 2 blokų (2400 megavatų) branduolinė jėgainė Baltarusijoje. Atominė elektrinė su rusiškais reaktoriais AES-2006 statomi Baltarusijos lietuvių etninių žemių centre - Gervėčių krašte, netoli Mikailiškių (Šulninkų kaime), Astravo rajone, 20 km iki Lietuvos sienos. Lietuviškų etninių žemių žemėlapį su aprašymu galima rasti Internete: viduramziu.istorija.net/etno/etno19a.htm. Jame pagal Lietuvių kalbos instituto atliktus kalbų paplitimo Rytų Lietuvoje mokslinius tyrimus parodytos vietovės, kuriose buvo kalbama lietuvių, baltarusių, lenkų kalba. Žemėlapį sudarė P. Gaučas, A. Vidugiris. Šiandien naujai statoma Baltarusijos AE kelia didelę grėsmę ir visos Lietuvos ekosistemai, gamtai, nes esama teritorija yra Nemuno ir Neries baseino aukštupyje.

     Tai taip pat aktyvi seisminė zona. Įvykus avarijai per gruntą ir vandenį, miestuose prie Neries ir Nemuno upių taršalai gali patekti į giluminius vandens gręžinius ir geriamą vandenį, taip išplisti po didelę dalį Lietuvos teritorijos. Lietuvos premjeras A. Butkevičius spaudai sakė, kad Astravo AE negali būti statoma: „Raginame Baltarusiją susilaikyti nuo vienašališkų veiksmų, pažeidžiančių Espo konvenciją. Tai Baltarusijai mes esame išsakę ir oficialiai. Liepos 24 d. buvo išsiųsta viena nota, o rugpjūčio 6 d. - kita. (...) Notose mes išdėstėme savo reikalavimus, kad būtų laikomasi tarptautinių pasirašytų sutarčių, kurios yra privalomos ir Baltarusijai“, - akcentavo A.Butkevičius (pagal "Delfi", "Lietuvos ryto" inf.).

     TS-LKDP bendruomenė su visų Lietuvos žmonių pagalba surinko reikiamą kiekį parašų (64 702) dėl Astravo AE ir 2016 m. rudenį į Seimo plenarinę sesiją keliaus įstatymas, kuris neleis per Lietuvos infrastruktūrą tekėti nesaugiai elektrai, taip sumažinant elektrinės statybos ekonominį pagrįstumą. 2016 m. liepos 28 d., 18 val. TS-LKDP kviečia susirinkti ant Aukštojo kalno (Juozapinės kaimas šalia Medininkų), kur vyks Astravo AE stebėtuvės "Astravas - arčiau, negu tu manai". Iš tikrųjų Astravo atominė elektrinė statoma prie pat Lietuvos sienos, jos bokštai matomi plika akimi. Kviečiame atvykti ant Aukštojo kalno liepos 28 d., 18 val. ir tuo įsitikinti patiems bei drauge pasiųsti žinią Baltarusijai, kad esame prieš nesaugią atominę.

     Sparčiais tempais šalia Lietuvos, šalia Vilniaus, Baltarusijoje, lietuviškų Gervėčių krašte dyksta atominis monstras - Astravo AE. Įvykę incidentai Rusijos AE, tarsi mus perspėja apie galimai artėjančią tragediją. Reikia atsakingiems už Lietuvą ir tautą išmokti pagaliau skaityti įvykius ir vertinti juos! Yra dar vienas kelias. Jei Lietuva labiau rūpintųsi savo tautiečiais Baltarusijoje, baltarusiai nedrįstų Gervėčių krašte - didelėje lietuviškoje saloje statyti Rusijos Astravo AE. Vikipedija: Gervėčiai (brus. Гервяты) – miestelis vakarų Baltarusijoje, Gardino srityje, Astravo rajone, apie 70 km į rytus nuo Vilniaus, prie Aluošios upės. Baltarusijos lietuvių etninių žemių centras. 15-a išlikusių lietuviškų kaimų bendrai dar vadinami Gervėčių kraštu. O mes kuo rūpinamės? Lenkiškų raidžių diegimu į lietuvišką abėcėlę? Jei Lietuva Gervėčių kraštą laikytume savo dėmesio centre, grėsmingos AE statyba galėtų būtų suprantama kaip karo paskelbimas Lietuvai! Jie paprasčiausiai žudo čia gyvenančių išlikusių etninių lietuvių bendruomenę, šalia yra ir lietuviška mokykla, bažnyčia ir parapija. Ar mūsų vyriausybė imasi žingsnių gervėtiškius apginti? To negirdime. Manau, tai didžiulis Lietuvos vyriausybės APSILEIDIMAS. Pavyzdžiui, Izraelis tokiu atveju ėmėsi žymiai radikalesnių sprendimų, kai kaimynai šalia sienos bandė statyti AE. Nuotraukoje: Gervėčių Švč. Trejybės bažnyčia.

     Žiniasklaidoje pasirodo vieną kitus politikų kaltinantys straipsniai, kad tokie aktualūs klausimai, kaip Baltarusijos Astravo AE, yra kai kurių partijų politinė savireklama prieš rinkimus. Tačiau kokia tikrovė be šių politinių emocijų?
     Astravo AE paleidimo į eksploataciją atveju, manau, tikrovė tokia, kad netgi  būtų išmintinga perspėti Baltarusiją, kad bus nutraukti bet kokie diplomatiniai santykiai su Lietuva. Tai būtų radikalus, tačiau, svarbiausia, saugojantis Lietuvos piliečius žimgsnis nuo galimos katastrofos. O katastrofos tikimybė yra labai reali: Neries upės aukštupyje (Astrave) vandenyje ištirpę radionuklidai gali ilgam laikui užteršti didžiulę Lietuvos teritoriją, ten kur gyventojų šulinius pasiekia vanduo iš Neries ir žemiau Nemuno upių baseino. Todėl pirmiau reikia mąstyti, o ne politikuoti. Vargas Lietuvai nuo piktavalių politikantų, kurių poelgiai - nemąstyti savo galva, o žeminti kitus savo tautiečius bei nepriimti gyvybiškai būtinų Lietuvai sprendimų. Šiuo neatidėliotinu atveju žiūrėti ne savų piliečių gyvybinių interesų, o konjunktūros ir kažkokių gudravimų paprasčiausiai būtų kvaila, neatsakinga ir net nusikalstama. Žinome, kad atomas yra labai skvarbus, kartais nereikia net konkrečios avarijos, kad atomas pereitų, atrodo, neįveikiamas sienas ir kliūtis. Kas tada iš Lietuvos valdžios žmonių ir partijų, užuot politikavę, prisiims atsakomybę, jei Lietuvoje pradės gimti vaikai su radioaktyvios spinduliuotės sąlygotais defektais? Maldoje prašykime Viešpaties, tegul tai būna tik perspėjimas vadovams, atsakingiesiems už Lietuvos piliečių saugumą ir motyvas veikti. Pasitikint, kad Viešpats mus saugos, o Švč. M. Marija globos, yra graži idėja pastatyti koplyčią iš Lietuvos pusės prie Astravo AE.


D i e v a s ir T ė v y n ė

Savo veikla sekime Kristaus žvaigždę...

Karaliai išminčiai pagarbina Jėzų

Giotto: Adorazione dei Magi

Sveikinam Tave, o Motina Marija

Lietuvos vizija remiasi:

  • Šv. Raštu ir Katalikų Bažnyčios tradicija
  • Lietuvos pranciškonais
  • Ateitininkija
  • Krikščionimis demokratais
  • Lietuvos partizanais
  • Poetais ir rašytojais vysk. M. Valančiumi, Maironiu, O. Milašiumi, B. Brazdžioniu...
  • Dvasininkais šv. Jonu Pauliumi II, pal. J. Matulaičiu, kun. A. Svarinsku...
  • Autoritetais šv. Kazimieru, prof. S. Šalkauskiu, A. Maceina, akad. Z. Zinkevičiumi ir kt.

Šiluvos šventovė - Dangaus vartai Lietuvai

Bažnyčioje vienybė yra
svarbesnė, nei įvairovė.

Popiežius Pranciškus, 2019 01 01

Sveikiname kardinolą Sigitą Tamkevičių

Arkivyskupo Gintaro Grušo kalba vasario 16-osios pokylyje

Monsinjoras Alfonsas Svarinskas

Akademikas Zigmas Zinkevičius

Dievo Motina – Tautų ir valstybių globėja

Pasitikėdami Dievo Apvaizda, melskim apsaugos 91 psalme

Šv. Juozapo malda

Karantino metu kasdien 20:00 val. drauge su savo šeimomis melstis Šv. Juozapo malda, kuria nuo amžių tikintieji kreipdavosi į šv. Juozapą – Bažnyčios globėją ir užtarėją visuose išbandymuose. Tai bus mūsų maldos tiltas, jungiantis mus su Viešpačiu ir vienus su kitais. Jis primins mums meilingą šv. Juozapo užtarimu siunčiamą pagalbą! Šiuo metu Lietuvoje skambės bažnyčių varpai.

Į TAVE, PALAIMINTASIS JUOZAPAI, kreipiamės vargų spaudžiami.
Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos,
    su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum.
Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja,
    ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų,
    maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju,
    ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu.
Rūpestingasis šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones.
Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų.
Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir,
    kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio jo gyvybei pavojaus,
    taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių,
    o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami Tavo pavyzdžio ir pagalbos,
    galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę.
Amen.

Lietuvos vyskupai

Dialogas

   „[...] jis yra pirma visų daiktų, ir visa juo laikosi. Ir jis yra Kūno - Bažnyčios galva. Jis - pradžia, mirusiųjų pirmagimis, kad visame kame turėtų pirmenybę, nes Dievas panorėjo jame apgyvendinti visą pilnatvę...“ (Kol 1, 17-19).
   Neseniai kalbėjausi su vienu vyresniojo kurso universiteto studentu. Jis man pasakė: „Įsitikinau, kad visas pažinimas ir žinojimas turi vienijantį saitą. Tą įrodo faktas, kad paėmus bet kurį dalyką – istoriją, literatūrą, tiksliuosius mokslus – ir išgvildenus iki galo, galiausiai atsidursi prie filosofijos.“
   „Teisybė, – atsiliepiau. –Ne veltui aukščiausias mokslinis laipsnis yra filosofijos daktaro. Norėdamas įvaldyti bet kurį dalyką, žmogus turi būti tikras filosofas – t. y. išmanyti to dalyko teoriją.“
   „Bet išgvildenęs filosofiją, tikriausiai atsidursi prie teologijos, ar ne?“ – paklausė studentas.
   Nusišypsojau sau ir atsakiau: „Gryna tiesa! Filosofija kelia tokius klausimus, į kuriuos gali atsakyti tik teologija.“
   „O pasinėręs į teologiją, tikriausiai turi atrasti kažkokią centrinę ašį, ar ne?“ – paklausė jis.
   „Taigi,“ – atsakiau pritariamai.
   „Ką gi, kaip tik tam ir noriu paskirti savo gyvenimą. Noriu aptikti tą viduriuką, centrinę ašį ir visiškai atsiduoti tam reikalui.“
   O tu ar ieškai centrinės ašies, aplink kurią sukasi tikrovė? Ar žinai, kad pats vidurys ir viso ko pamatas yra Viešpats Jėzus? Jis yra viso pažinimo ir visos tiesos centras. Visiškai Jam atsidavęs atsidursi pačiame viduryje to, kas gera ir reikšminga.
   Šlovinu Tave, Jėzau, nes Tu esi visa ko centras ir pagrindas, viskas laikosi Tavimi ir dėl Tavęs.

Pirmoji Komunija „Šventoji Dvasia“

Savo dvasios akimis atraskime, tada sekime Kristų - Gyvenimo žvaigždę!


Šie vyrai stebisi žvaigžde...

Dabar naršo

Svetainėje lankosi 68 svečiai ir nėra prisijungusių narių

Nacionalinis Gailestingumo kongresas Vilniuje

Teofiliaus Matulionio paskelbimo palaimintuoju beatifikacijos iškilmės Vilniuje

Vilniaus Kalvarijų vadovėlis iš Gervėčių

Lietuvos paaukojimas Nekaltajai Švč. Mergelės Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai Trakuose