Pamąstykime apie individo ir bendruomenės santykį fizikos mokslo akimis. Kalbant argumentuotai apie mūsų tautą, valstybę, žmones, politiką, trokštamą gerą gyvenimą pradėsiu tokiu palyginimu: Turime gėlę, pamerktą vazoje ir akmenėlį. Kuo šie materialaus fizikinio pasaulio objektai fizikos mokslo požiūriu panašūs ir kuo skiriasi? Atominiu lygmeniu tarp šių dviejų fizikinių objektų – gėlės ir akmenėlio esminių skirtumų nėra, nes jie sudaryti iš tų pačių elementų - atomų. Panašiai, taip, kaip ir pasaulyje žmonės kaip individai yra tokie patys, nors dvasine prasme jie yra skirtingi kaip asmenys.

     Tačiau jei pažvelgsime per mikroskopą į gėlės ir akmenėlio makromolekulinę struktūrą, tai pamatysime didelius skirtumus tarp jų savo akimis: Gėlės makromolekulinė struktūra yra nepalyginamai labiau struktūrizuota, organizuota, nei akmens. Tik dėl to ir yra šie skirtingi išoriniai skirtumai tarp gėlės ir akmenėlio. Tai kūno struktūros organizuotumo rezultatas. Dar daugiau fizikinės tvarkos makromolekuliniame lygmenyje rasime, jei pažvelgsime į gyvą organizmą, pavyzdžiui, drugelį. Panašiai yra skirtumai ir tarp tautų bei valstybių: vienos savo civilizacija "žydi kaip gėlės", "skraido kaip drugeliai", kitos, deja, yra pilkos ir vargsta. Taigi, gyvybės makromolekulinė struktūra yra labiau organizuota, susijusi, lyg kokia žmonių bendruomenė ir, priešingai, akmenėlio ar dulkės vieningos makromolekulinės struktūros veik nėra, nes ji pabirusi, neorganizuota, pasyvi, suskaldyta į atskiras individualias daleles. Negyvas organizmas pagal visuotinį entropijos dėsnį dūlėja, nyksta, pūva, tačiau gyvas priešingai - auga, tobulėja, vystosi. Lygiai taip ir su valstybe bei jos žmonėmis. Valstybės veidas savo žmonėmis gyvas tuo, kas juos organizuoja, apjungia žmones į vieną bendrą gyvą šalies organizmą. Tai bendruomenės. Skatindami viduje bendruomeniškumą, remdami bendruomenes ir užkirsdami kelią jų irimui, degradavimui galime pasiekti puikių rezultatų – panašiai, kaip skirtumo tarp gėlės ir akmenėlio. Taigi, jei valstybėje yra gyva žmonių bendruomenė, tai ji iš esmės lemia ir šalies klestėjimą: Išveda iš visokios formos savanaudiškumo skurdo, vienatvės, individualizmo ir teikia gerus bendro bendruomeniško gyvenimo rezultatus. Kokie faktoriai sąlygoja mūsų žmonių bendruomenės organizuotumą, kas teikia mūsų valstybei tą bendruomenės gyvybę? Mūsų šaliai Lietuvai iš esmės tą vidaus grožį ir išorės unikalumą sukuria ir teikia tai, kad esame lietuviai (87 proc. gyventojų), Lietuvos piliečiai (arti 100 proc.), katalikai (apie 80 proc.). Taigi Lietuvos „gyvybės“ rezultatas yra mūsų bendras tikėjimas – katalikiškumas (Bažnyčia), mūsų tautiškumas (tauta) bei viena Lietuvos pilietybė (valstybė). Jie kartu visi sukuria organizuotą gyvą valstybės organizuotą struktūrą ir šaliai teikia Jos veidą, nelyginant gėlės. Deja yra tokių ideologijų, kurios tą struktūrą ardo. Viena iš jų yra liberalizmo - asmeninio ar grupinio intereso priešpastatymas visuomeniniams interesams, taip pat - kosmopolitizmo, globalizmo, etinio reliatyvizmo, kaimynų didžiavalstybinio šovinizmo ideologijos, įvairios prieš bendruomenę nutaikytos nuostatos, pavyzdžiui, kaip norima įteisinti nuostata, kad pagal individualistinį poreikį būtų leidžiama įsigyti ir kitą pilietybę, Lietuvos turtų, žemės, kaip ūkininkų įrankio išdalinimas ne Lietuvos piliečiams. Tos paminėtos ideologijos, klaidingos nuostatos sąlygoja šiandieninę masinę tautiečių emigraciją bei nevaldomą svetimtaučių, ne Lietuvos piliečių imigraciją, o perspektyvoje - Lietuvos etninių žemių "nulietuvėjimą" ir Lietuvos valstybės sunykimą. Jei čia ES nuostatos reikalauja leisti prekiauti Lietuvos žeme, tai Lietuvos žmonių interesais Lietuvos įstatymais turėtų būti uždėti atitinkami saugikliai, kurių svarbiausias tikslas būtų apginti bendruomenes. Pavyzdžiui, vienas svarbiausių saugiklių galėtų būti būsimiems žemės savininkams ne Lietuvos piliečiams mokėti valstybinę lietuvių kalbą. Lietuvos bendruomenė nukenčia, jei iš Lietuvos emigruoja santykinai didelis skaičius piliečių, o atvykstančių imigrantų skaičius valstybės nėra tinkamai reguliuojamas. Todėl gelbstint karo pabėgėlius jų priėmimų skaičių reikia tinkamai nustatyti pagal mūsų tautos, šalies galimybes bei sudaryti sąlygas atvykusiems įleisti savo šaknis, integruotis į Lietuvos kultūrą, pradžioje sudarant galimybes išmokti valstybinę kalbą. Kiti priešingi bendruomeniškumui faktoriai gali būti ir nesąmoningai nukreipti prieš mūsų pilietiškumą, tautiškumą, tikėjimą t. y. – gyvąją bendruomenę. Tik Bendruomenė iš tikrųjų lemia Lietuvos kaip valstybės buvimą, ateitį ir klestėjimą, ne atskiri asmenys. Pakliuvę į tų faktorių pinkles mūsų atskiri tautiečiai praranda savo tapatumą ir, deja, miršta Lietuvai ir nebetampa tuo "Lietuvos kūnu". Jei kalbėsime apie mūsų katalikišką tikėjimą, tai jie atskyla kaip, anot Kristaus, nuo vynmedžio ir tampa mirusiomis vynmedžio šakelėmis, kurios praranda savo gyvybę, nes tampa mirusiomis savo tikėjimui. Panašiai liūdnas likimas ir šaliai, sudėtai "iš akmenėlių", kaip mano palyginime, nes kiekvienas pilietis kaip trupinėlis atskyla ir vienas bebūdamas praranda savo gyvybę, nes nebegauna nei tautiškumo, nei savo tikėjimo, nei savo pilietybės gyvybę duodančių syvų. Tai būtų liūdna pabaiga, bet taip nėra. Turime Lietuvą su savo Katalikų bažnyčia Lietuvoje, Lietuvos valstybę su etninėmis lietuvių žemėmis, savo gražią, turtingą valstybinę kalbą, valdymo institucijas - Prezidentūrą, Seimą, Vyriausybę ir Teismus, Lietuvos pilietybės instituciją. Taigi esame gyvybės medis, esame kaip ta gėlė su lietuviškomis geltona, žalia, raudona spalvomis. Puoselėkime savo kalbą, raštą, tautiškumą, patriotinius jausmus, išsaugokime vieną pilietybę, gilinkimės, anot Kristaus - "irkimės gilyn" į savo katalikišką tikėjimą. Tai yra Lietuvos optimizmas ir graži ateitis dėl kurios verta gyventi čia, dirbti čia, mylėti Tėvynę ir Jos žmones.


D i e v a s ir T ė v y n ė

Savo veikla sekime Kristaus žvaigždę...

Karaliai išminčiai pagarbina Jėzų

Giotto: Adorazione dei Magi

Sveikinam Tave, o Motina Marija

Lietuvos vizija remiasi:

  • Šv. Raštu ir Katalikų Bažnyčios tradicija
  • Lietuvos pranciškonais
  • Ateitininkija
  • Krikščionimis demokratais
  • Lietuvos partizanais
  • Poetais ir rašytojais vysk. M. Valančiumi, Maironiu, O. Milašiumi, B. Brazdžioniu...
  • Dvasininkais šv. Jonu Pauliumi II, pal. J. Matulaičiu, kun. A. Svarinsku...
  • Autoritetais šv. Kazimieru, prof. S. Šalkauskiu, A. Maceina, akad. Z. Zinkevičiumi ir kt.

Šiluvos šventovė - Dangaus vartai Lietuvai

Bažnyčioje vienybė yra
svarbesnė, nei įvairovė.

Popiežius Pranciškus, 2019 01 01

Sveikiname kardinolą Sigitą Tamkevičių

Arkivyskupo Gintaro Grušo kalba vasario 16-osios pokylyje

Monsinjoras Alfonsas Svarinskas

Akademikas Zigmas Zinkevičius

Dievo Motina – Tautų ir valstybių globėja

Pasitikėdami Dievo Apvaizda, melskim apsaugos 91 psalme

Šv. Juozapo malda

Karantino metu kasdien 20:00 val. drauge su savo šeimomis melstis Šv. Juozapo malda, kuria nuo amžių tikintieji kreipdavosi į šv. Juozapą – Bažnyčios globėją ir užtarėją visuose išbandymuose. Tai bus mūsų maldos tiltas, jungiantis mus su Viešpačiu ir vienus su kitais. Jis primins mums meilingą šv. Juozapo užtarimu siunčiamą pagalbą! Šiuo metu Lietuvoje skambės bažnyčių varpai.

Į TAVE, PALAIMINTASIS JUOZAPAI, kreipiamės vargų spaudžiami.
Melsdami Tavo švenčiausią Sužadėtinę pagalbos,
    su pasitikėjimu prašome, kad ir Tu mus globotum.
Dėl tos skaisčios meilės, kuri Tave jungė su nekaltąja Mergele, Dievo Gimdytoja,
    ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų,
    maloningai pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo Krauju,
    ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir užtarimu.
Rūpestingasis šventosios Šeimos Sarge, saugok Jėzaus Kristaus žmones.
Mylimasis Tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų.
Galingasis Gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis ir,
    kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš gresiančio jo gyvybei pavojaus,
    taip dabar gink šventąją Dievo Bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių nelaimių,
    o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stiprinami Tavo pavyzdžio ir pagalbos,
    galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę.
Amen.

Lietuvos vyskupai

Dialogas

   „[...] jis yra pirma visų daiktų, ir visa juo laikosi. Ir jis yra Kūno - Bažnyčios galva. Jis - pradžia, mirusiųjų pirmagimis, kad visame kame turėtų pirmenybę, nes Dievas panorėjo jame apgyvendinti visą pilnatvę...“ (Kol 1, 17-19).
   Neseniai kalbėjausi su vienu vyresniojo kurso universiteto studentu. Jis man pasakė: „Įsitikinau, kad visas pažinimas ir žinojimas turi vienijantį saitą. Tą įrodo faktas, kad paėmus bet kurį dalyką – istoriją, literatūrą, tiksliuosius mokslus – ir išgvildenus iki galo, galiausiai atsidursi prie filosofijos.“
   „Teisybė, – atsiliepiau. –Ne veltui aukščiausias mokslinis laipsnis yra filosofijos daktaro. Norėdamas įvaldyti bet kurį dalyką, žmogus turi būti tikras filosofas – t. y. išmanyti to dalyko teoriją.“
   „Bet išgvildenęs filosofiją, tikriausiai atsidursi prie teologijos, ar ne?“ – paklausė studentas.
   Nusišypsojau sau ir atsakiau: „Gryna tiesa! Filosofija kelia tokius klausimus, į kuriuos gali atsakyti tik teologija.“
   „O pasinėręs į teologiją, tikriausiai turi atrasti kažkokią centrinę ašį, ar ne?“ – paklausė jis.
   „Taigi,“ – atsakiau pritariamai.
   „Ką gi, kaip tik tam ir noriu paskirti savo gyvenimą. Noriu aptikti tą viduriuką, centrinę ašį ir visiškai atsiduoti tam reikalui.“
   O tu ar ieškai centrinės ašies, aplink kurią sukasi tikrovė? Ar žinai, kad pats vidurys ir viso ko pamatas yra Viešpats Jėzus? Jis yra viso pažinimo ir visos tiesos centras. Visiškai Jam atsidavęs atsidursi pačiame viduryje to, kas gera ir reikšminga.
   Šlovinu Tave, Jėzau, nes Tu esi visa ko centras ir pagrindas, viskas laikosi Tavimi ir dėl Tavęs.

Pirmoji Komunija „Šventoji Dvasia“

Savo dvasios akimis atraskime, tada sekime Kristų - Gyvenimo žvaigždę!


Šie vyrai stebisi žvaigžde...

Dabar naršo

Svetainėje lankosi 29 svečiai ir nėra prisijungusių narių

Nacionalinis Gailestingumo kongresas Vilniuje

Teofiliaus Matulionio paskelbimo palaimintuoju beatifikacijos iškilmės Vilniuje

Vilniaus Kalvarijų vadovėlis iš Gervėčių

Lietuvos paaukojimas Nekaltajai Švč. Mergelės Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai Trakuose